Frontiers for Young Minds

Frontiers for Young Minds
תפריט

מגוון ביולוגי

ביולוגיה היא חקר החיים, ומה יכול להיות חשוב יותר מזה? כאשר המדענים חוקרים את מגוון החיים האלה - מה שנקרא מגוון ביולוגי - הם יכולים להשתמש בכלים הלקוחים מתחומים כמו אקולוגיה, אבולוציה, שימור, גנטיקה ואף ניהול משאבי הטבע שלנו. הם מוצאים מינים שונים ומתארים אותם, חוקרים מערכות אקולוגיות בלתי ממופות, חוקרים כיצד ומדוע המינים משתנים, חוקרים תבניות במקומות ובזמנים שבהם חיים המינים וחוקרים תהליכים המאפשרים למערכת האקולוגית לשרוד ולשגשג. מדור זה ב-Frontiers for Young Minds יכלול מאמרים שבהם מתארים, חוקרים ומסבירים גיוון ביולוגי על כדור הארץ - בעבר, בהווה ובעתיד. החל מחקר המאובנים דרך בוטניקה ועד זואולוגיה (כל בעלי החיים גדולים וקטנים, מִפִּילים ועד חיידקים), במאמרים יתואר כיצד יצורים חיים מסתגלים, משתנים ונעזרים זה בזה או משפיעים זה על זה. מטרתו של מדור זה היא לתת הזדמנות לדור הבא להבין את התהליכים שסייעו ביצירת מגוון ביולוגי זה, באופן שיהיו מוכנים להגן על כוכב לכת בעל מגוון ביולוגי ולדאוג לכך שיתקיים בעתיד.

חברי המערכת

עורכי תחום ראשיים

מנחים מדעיים

ברצוננו להודות לצוות המנחים המדעיים שלנו על תרומתם רבת הערך ל-Frontiers for Young Minds.

תרומתם והנחייתם בתהליך הביקורת מסייעות לסוקרים הצעירים שלנו להבין את חשיבות תפקידם ואת הקשר שלהם לקהילה המדעית.

מאמרים אחרונים

תגלית חדשה

הפרעות הנובעות מפעילוּת של האדם עלולות לגרום...

במשך מיליוני שנים לווייתנים התפתחו והותאמו לצלילה באוקיאנוס במטרה להשיג מזון, בעודם עוצרים את נשימתם. היות שלווייתנים...

סוקרים צעירים

Nadya
Nadya
גיל: 12
Carolyn
Carolyn
גיל: 12