Frontiers for Young Minds

Frontiers for Young Minds
תפריט

מאמרים אחרונים

רעיון מרכזי

קבלת פרות גדולות על ידי הזנת המיקרובים הזעירים...

בקר משמש למטרות רבות, אולם כיום בקר מגודל בעיקר כדי לספק לאנשים בשר ומוצרים שימושיים נוספים. האם ידעתם שעור, סבון...

סוקרים צעירים

Tacy
Tacy
גיל: 13
Sadie
Sadie
גיל: 15
Matías
Matías
גיל: 14
Maddie
Maddie
גיל: 15
Sebastian
Sebastian
גיל: 10